Sune Håkansson


Insändare 31 Augusti 2018:

VALSPURTEN I RONNEBY

 

Nu vet vi snart hur det gick. Likväl kan det behövas viss repetition.

 

Ronneby styrs idag av en Allians. M har 9 mandat, C 5, L 2, Rp 2 samt Kd 1, summa 19 mandat. S har 17, V 3 samt Mp 2, vänsterblocket summa 22. Att Alliansen styr beror på stöd av Sd med 8 mandat. Inte alls för att dessa ansåg att Alliansens politik var bättre. Men Alliansens ledamöter behandlade Sd-ledamöterna bättre på det personliga planet. Man hälsade vänligare, kunde prata om icke-politik, etc.

 

Min tolkning av valvindarna är att Sd gör en rejäl vinst. Förra gången gjorde Sd ett uruselt val i kommunvalet, jämfört med röstetalet i riksdagsvalet. Det behöver inte bli så den här gången. Sd kan få en del ”extraröster”. Folk menar att det är fel att inte behandla Sd som vilket annat parti som helst. Det är endast Rp, som talat om att alla partier skall likabehandlas. Dock, Sd har inte släppt något kommunalt program till allmänheten.

 

C har medvind, M har motvind. Resultatet kan bli att C blir större än M.

 

Kd löper stor risk att ramla ur fullmäktige. Då blir deras röster bortkastade.

 

S rasar i opinionsmätningarna. V går framåt.

 

Vi i Ronnebypartiet känner medvind.

 

Alliansen har spruckit

I praktiken har Alliansen redan spruckit. Ronnebypartiet går fram med ett helt eget program. Under mandatperioden har Rp fått allt svårare för att få igenom sina önskemål.

 

Att polisutredningen angående Miljöteknik inte startar förrän efter valet gynnar inte M. Att Förberg har haft dålig koll på utbildningsnämndens verksamhet är en belastning. Att Bengt Holm lämnar ordförandeskapet i Miljöteknik gynnar inte C.

 

Den kvarvarande Alliansen torde inte få mer än 16 mandat.

 

OM ett inflytande från Sd skall undvikas, återstår endast en ”stor koalition” med C, M och S, Jag tycker mig ha sett tendenserna. S har endast måttfullt kritiserat kommunalrådet. Denne har, i sin tur, varit lågmäld.

 

Alternativen är att Sd får vara med. M+Sd+C, eller S+Sd blir då alternativen.

 

Exempelvis har S sagt att man inte skall samarbeta med Sd. Jag anser inte att uttalandet är trovärdigt. Inför valet 1994 sade Palmqvist likadant om Rp. Efter valet var tongångarna annorlunda. ”Det sade vi före valet, nu är det efter valet.”

 

Skattehöjning

Nämnderna vill ha ett tillskott på 110 miljoner kronor för nästa år, Det motsvarar en skattehöjning på två kronor! När de lättare justeringarna har gjorts, exempelvis för ”automatiska” intäktsökningar, återstår ett behov om en skattehöjning på en krona. De nödvändiga löneökningarna inom skola och omsorg gör det inte lättare. Att spara 50 miljoner blir inte lätt. Vallöftena handlar mest om kommunal expansion.

 

Ronnebypartiet är det enda partiet i kommunen, som i sitt valprogram utesluter en skattehöjning. Tvärtom har företrädare från alliansen snarast gjort sig lustiga över Ronnebypartiets tankar.

Till en del är problemet en effekt av statliga åtgärder. Den nuvarande regeringen gav generösa bidrag till personalförstärkningar inom äldreomsorgen. Bidragen upphör i år. Vad skall kommunerna göra nästa år? Kommunalrådet har kritiserat äldrenämnden för att vi har infört fasta tjänster med tillfälliga medel. Tolkning?

 

Äldreomsorgen

Utformningen av den framtida äldreomsorgen är ett tvistefrö. Kommunfullmäktige har öppnat för privata aktörer inom Vård- och Omsorgsboendena. En kanske två, aktörer synes vara på väg, Det kan bli 54 eller 114 nya lägenheter.

 

En ny aktör har uppenbara försteg gentemot kommunen. De kan utnyttja dagens teknik och dagens regler, vilket sänker personalbehovet. Den högre hyran betalas, till större delen, av hyresgästerna, Den ersättning, som man får från kommunen, bestäms efter kommunens egna kostnader. Kommunens boenden än delvis små och omoderna, vilket ger höga kostnader.

 

Min bedömning är att det behövs inte fler lägenheter i närtid. Trygghetsboenden halverar kostnaderna, och efterfrågas av våra äldre. Vad majoriteten vill göra med tomma lägenheter återstår att se. Kostnaderna kommer att uppgå till några tiotal miljoner kronor.

 

Sammanfattning

Jag tror att vi efter valet får en till stora delar förnyad kommunledning. En stor koalition mellan C, M och S är huvudalternativet, med ett kommunalråd från C.

 

En livaktig opposition behövs. Det är där Ronnebypartiet kommer att göra nytta.

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet


Insändare 17 Augusti 2018:

EFTER VALET

 

Vilka får styra i våra kommuner efter valet? Frågan ställs, men är svårbesvarad. SD går framåt enligt opinionsmätningarna på riksnivå. S går bakåt, liksom M och KD. C och V har medvind. L står stilla.

 

Idag är det olika kombinationer för att styra. I Olofström har S egen majoritet. Centerns Rolf Jönsson är oppositionsledare.

 

I Sölvesborg styr S med hjälp av V och Mp. Riktigt egen majoritet blir det likväl inte, det saknas ett mandat.

 

I Karlshamn skulle S kunna nå samma majoritet. Likväl valde man att samarbeta med C och L.

 

I Karlskrona leder också S kommunen, i samarbete med C och L.

 

I Ronneby har Alliansen (M, C, L, Rp och Kd) ”makten” ty man har inte majoritet. Sd är vågmästare.

 

I småländska Tingsryd är S och M i en styrande konstellation.

 

Uppräkningen görs för att visa, att på kommunal nivå synes det inte finnas några spärrar för samarbete, förutom att Sd inte har fått ingå. Hävd och personkemi har större betydelse.

 

Ronneby

När man försöker avläsa stämningarna i Ronneby är en vanlig kommentar: Aldrig har det varit osäkrare. Några riktigt stora utspel har det inte varit. Inte heller har oppositionen från S varit hård under mandatperioden. Kanske beror det på att Malin Norfall fick ett så svagt stöd från de egna.

 

Nära nog alla tror på att SD går framåt. Då blir det omöjligt att nå något majoritetsblock. Frågan blir: Vilket block skall regera med SD:s goda minne? Alternativet är en ”stor koalition” med M, C och S.

 

Störst optimism bland de större partierna märks hos C. De verkar drömma tillbaka till fornstora dar, då C var klart större än M. Det är inte omöjligt att C blir större än M. C har medvind, M har motvind.

 

M lider en del då kommunalrådet Fredriksson polisanmälde Miljötekniks ledning, utan att det ännu inte har blivit något resultat. Det ligger därtill en hel del beslut, som borde ha varit verkställda. Brist på byggklara tomter, plus en del bostäder som borde ha varit byggda, drar ner betyget för M.

 

I all optimismen hos C finns också intern kritik. Varför byggs inget i Bräkne-Hoby är den vanligaste frågan. Det var bättre på gamle Pagels, och på Nils Nilssons tid, är en vanlig kommentar. Även i Belganet pyr missnöjet, man känner inget stöd från C vad gäller behov av lägenheter.

 

Kd har problemet att man måste öka rejält, när rikstrenden går åt andra hållet. Ynka tre namn på listan antyder rejäla interna problem.

 

Många bedömare tror att FI, Feministiskt alternativ, tar minst ett mandat. Det är då från S, som rösterna tas. Kvinnorna i S saknar Malin Norfall på listan.

 

Thomas Lundbergs parti har inte presenterat några kandidater, som godkänt att de kandiderar. Följden kan bli helt bortkastade röster. En del missnöjda SD-are torde tänka sig att ge sitt stöd.

 

SD:s problem är bristen på kända kandidater. Kunskapen är för låg, för att man skall kunna förväntas göra nytta i nämnder och styrelser.

 

Likväl: Nu börjar slutspurten.

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet


Insändare 23 Juni 2018:

RONNEBY INFÖR VALET

 

Snart är det val, även till kommunfullmäktige. Många väljer att splittra sina röster. Ett parti får rösten i riksdagsvalet, andra partier i landstings- och kommunvalen. Ronnebypartiet ”lever” på detta. Man är inte bunden av partibeslut på riksnivå, utan kan helt utgå från de lokala förutsättningarna. Rikstrenderna brukar dock slå igenom lokalt.

 

Vid det förra valet gjorde Centern ett bra kommunval. I jämförelse med riksdagssiffrorna vann man två mandat i kommunfullmäktige.

 

För Sverigedemokraterna var det tvärtom. Hade man behållit alla rösterna från riksdagsvalet, hade man fått tre mandat till! Nu peka opinionssiffrorna uppåt. Rikstrenden ger kringsvid fyra mandat. Sd kan mycket väl utmana S som största parti i kommunfullmäktige.

 

Sd:s problem är att invandringspolitiken i så stor utsträckning är en riksdagsfråga. Kommunerna kan inte göra så mycket. En del av Sd;s förslag har kunnat avspisas som olagliga.

 

Det finns fler än 5000 utlandsfödda i kommunen. Man kan bara spekulera hur det sett ut, om vi inte haft dessa kommuninvånare. Tomma bostäder i första hand. Än större brist på personal inom äldreomsorgen! Problemet är att snabbt integrera, exempelvis med mer språkundervisning. Likväl: Så få svenskfödda invånare har kommunen inte haft på 130 år.

 

Under den gångna mandatperioden har Sd lagt många motioner, mest då i integrationsfrågor. I övrigt har det varit svagt. Något genomarbetat budgetförslag har inte levererats.

 

Sd har därtill personproblem. De har för få kunniga politiker, om de får mer makt. Westrup kandiderar, liksom Bengt Johansson, till riksdagen. Båda behöver kryssa in sig, för att bli valda. Det kan bli så att båda lyckas. Då blir det än svårare på kommunnivå.

 

Även S har klara ledningsproblem. Deras kommunalrådskandidat har knappast visat sig i debatten, inte ens efter det att han officiellt blev kandidat. Malin Norfall har utvecklats positivt under senare år, men lämnar nu kommunpolitiken. Förvisso har hon chans att kryssa in sig i riksdagen.

 

Den stora frågan för S på kommunal nivå synes vara LOV inom äldreomsorgen. Det privata alternativet utnyttjas förvisso mest i form av RUT-avdrag, där de privata aktörerna vinner framgångar.

 

Giftskandalen inom dricksvattnet blir en valfråga, menar en del. Jag tror det inte. Möjligen kan något riksparti uttala att försvaret skall ta alla kostnader.

 

Miljöteknik och kommunen kan inget göra, utan att invänta den rättsliga processen. Försäkringsbolaget kan ta 25 miljoner kronor, men torde inte göra det om det inte finns någon dom. Många andra kommuner vill också att det skall bli ett rättsfall, med prejudicerande utslag.

 

Kommunalrådets största misstag torde vara polisanmälan mot Miljötekniks ledning. Anställda i privata företag menar att polisanmälan av personal sker när man kan bevisa ekonomisk brottslighet av typen förskingring.

 

I Miljötekniks fall synes det mer vara ”hävd” samt otydliga kommunfullmäktigebeslut, som påverkat. Kommunalråd har genom åren ”värvat” företag och gett näringslivschefen uppdraget att fullfölja. Denne har vandrat till Miljöteknik, nära nog det enda tillgängliga alternativet. Min bedömning är att det inte blir någon fällande dom.

 

Det blir en spännande valnatt, följd av en lika spännande period, när en kommunledning för den kommande mandatperioden skall vaskas fram.

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet


Insändare 12 Juni 2018:

Tankar från ordföranden

 

Ställningen efter valet

Man kan spekulera på olika sätt. Jag väljer initialt att utgå ifrån att de sammanvägda prognoserna för maj månad bli valresultat. Det antas sålunda vara samma utfall i kommunvalet som i riksvalet. Ronnebypartiet antas få oförändrat antal mandat.

 

Då skulle det bli så här:

S 14      -3

Mp 1     -1

V 5       +2

M 8       -1

C 6       +1

L 2         -

Sd 11    +3

Rp 2       -

Kd 0      -1

 

Det har senare kommit ytterligare opinionsmätningar. Något förenklat skulle, enligt dessa, S förlora ytterligare ett mandat till SD. Det bör påpekas att Sd gjorde ett uselt kommunval förra gången, i jämförelse med riksdagsvalet. Skillnaden var större än fem procent, motsvarande minst två mandat!

 

Kd måste i det kommande kommunvalet öka rejält, trots de dåliga rikssiffrorna. Förklaringen är spärren på 2 procent. Förra gången fick Kd 1,61 procent.

 

Återigen: Antag att det blir så: Vilket parti får då tillsätta kommunalrådsposten?

 

Själv har jag påtalat önskvärdheten av en majoritet, dvs. 25 mandat eller fler skall samlas. Finns möjligheten, om Sd inte släpps in?

 

Kanske S+M+C?

 

Jag är medveten om att sannolikheten inte är så stor. Det blir en fortsatt minoritetsregering i kommunen. Innebörden är enkel: Det blir Sd, som bestämmer, vem som får styra.

 

Ronnebypartiets ställning

Hur skall då Ronnebypartiet göra? Frågeställningen gäller i princip oberoende av hur många mandat vi får.

 

Det väckte viss uppmärksamhet när jag skrev att Sverigedemokraterna bör behandlas på samma sätt som övriga partier. Möjligen skall påpekas att jag fick en del positiva kommentarer, från företrädare från andra partier. Inte någon riktigt negativ kommentar har hörts.

 

Samtidigt tror jag att jag själv i invandrarfrågan står längre från Sd än de flesta. Detta bör inte hindra samarbete i andra frågor.

 

Min uppfattning kvarstår: Ronnebypartiet skall i sakfrågor kunna samarbeta med alla partier. Ofta bygger samarbete på två bitar: Kompromissvilja samt personkemi.

 

Vad gäller personkemin kan det finnas problem med företrädare inom olika partier. Dilemmat blir större om det är ledande företrädare för de andra partierna, som känns svåra.

 

Kompromissviljan är också olika. Ett litet parti har alltid svårt för att få igenom sina ståndpunkter. Min generella uppfattning är att socialdemokraterna torde vara svårast att samarbeta med. Av hävd synes de gärna vilja utnyttja sin ”storhet.

 

Opposition

Att Ronnebypartiet inriktar sig på en mandatperiod som oppositionsparti, kan vara bra, både för partiet och för kommunen. Jag menar att oppositionen är en viktig del av kommunens styrning.

 

Även om jag trivs bäst i opposition kan det vara nödvändigt att likväl gå in i ett regeringssamarbete.

 

Lite synd är det om Malin Norfall. Hon har inte fått mycket stöd av de sina. Likväl har Malin utvecklats väl under de senaste månaderna.

 

Sakfrågorna

Så kommer vi då till sakfrågorna.

 

För egen del har jag förvisso problemet att jag har min egna uppfattning inom äldrefrågorna. Jag tror inte att det, inom de närmaste fem åren, behövs fler platser på äldreboendena.

 

Jag har inget emot LOV på äldreboendena. Däremot menar jag att förfrågningsunderlaget har brister. Likaså menar jag att effekterna inte har analyserats av kommunledningen.

 

Vi har idag inga nämnvärda köer till äldreboendena. Bygger Attendo 54 platser, får vi ett besvärande överskott. Det blir dyrt! En variant är att avveckla Ålycke.

 

Därtill, menar jag, att det är fel att bygga om Ålycke. Ny teknik, i alla dess former, kräver nybyggnation. I sig är det ett problem att platserna inte behövs om Attendo bygger.

 

Att Ronnebypartiets motion om byggande av ett trygghetsboende, där våra äldre skulle få satsa exempelvis en miljon kronor, för att på så sätt få ner hyran rejält, ännu inte har behandlats räknar jag till kommunledningens största misstag.

 

Framtiden för kommunen

Det är de stora investeringsbehoven, som är kommunens största problem, just nu. Då är det bra, om Attendo bygger. Att då själva satsa 30 miljoner kronor på Ålycke är slöseri.

 

Jag menar att barnomsorg och skola måste prioriteras. Där är det snart omöjligt att vänta längre. Jag tror inte att det blir billigare.

 

Decentralisering

Ronnebypartiet lämnar snart in en motion om att låta folket ute i de olika samhällena få bestämma mer. De skall själva få besluta om investeringar för någon miljon var.

 

Effektivare politik

Jag tror att våra nämnder är för stora. Vi skulle spara sammanträdesarvoden, om alla nämnder gjordes något mindre.

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet

Hämta
Ordförandens tankar
Insändare av Sune Håkansson, Ronnebypartiet
ordforandens tankar.docx
Microsoft Word-dokument 18.4 KB

Insändare 3 Maj 2018:

En analys av läget inför valet.

 

”Det är måhända svårt att sitta på läktaren när man skall analysera äldreomsorgen. Jag är likväl ordförande i Äldrenämnden. Jag försöker likväl.

 

Först konstaterar jag att Socialdemokraterna betonar att Ålycke måste byggas om. ”Kommunfullmäktige har så beslutat”, synes vara deras viktigaste argument.

 

Kommunfullmäktige har också beslutat om att det skall vara LOV i äldreomsorgen, både i hemtjänsten och för Vård- och omsorgsboendena. ”Det är beslut, som vi vill upphäva, efter valet”, var det klara beskedet vid 1 maj.

 

Det viktiga är: Investeringsbeslut behöver inte verkställas förrän kontrakt är skrivna. Inga kontrakt är skrivna för Ålycke. Det kommer inte heller att skrivas några kontrakt före valet.

 

Beslut om LOV kan sägas upp. Då gäller uppsägningstid. För LOV på Vård- och omsorgsboendena är tiden ett år. Attendo hinner inte påbörja verksamheten, om socialdemokraterna får styra!

 

Då är vi där igen. Vem, eller mera vilka, styr Ronneby kommun efter valet?

 

Kanske har det skrivits förr. Årets val är mer svårförutsägbart än någonsin tidigare! Även när vi fått se resultatet, återstår det svåra arbetet med att bilda ”lämpliga” koalitioner.

 

Måhända har Sverigedemokraterna det mest svårförutsägbara valresultatet. På riksnivå är opinionssiffrorna bättre än vid förra valet. Det torde blåsa förlig SD-vind även i vår kommun. SD:s största problem torde vara att Westrup kandiderar till riksdagen. Kommer han dit, vem blir då förstanamn i Ronneby? Att SD inte med ett minsta lilla inlägg deltog i kommunfullmäktiges debatt om bokslutet antyder en skriande brist på kompetens på det ekonomiska området.

 

Moderaterna har lite av samma ledarproblem. Om Fredriksson kommer in i riksdagen, vem blir då deras förstanamn. När Förberg och Evaldsson träter, kan det bli Anders Lund, som vinner.

 

Mest besvikna är många på att Fredriksson har för många inte slutförda ”projekt” i sin låda. Efter lång tankemöda tillsatte kommunstyrelsen en tvärpolitisk grupp för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Tolkningen var enkel. Det ser allvarligt ut för kommunens ekonomi. Ett enda, kort, sammanträde har gruppen haft. Inget mer sammanträde är utlyst. I sitt budgetförslag menade socialdemokraterna att gruppen skulle spara någon miljon kronor redan under innevarande år.

 

Att det inte hörs något kring kommunalrådets polisanmälan av Miljöteknik sprider osäkerhet.

 

Att byggnationen av skolor senareläggs är inte bra. Där är det inget parti, som har någon alternativ lösning. Än värre är det om även lokalerna för barnomsorgen skjuts på framtiden.

 

Socialdemokraternas dilemma är att deras nye ledare är så okänd. Kommunalrådskandidaten Magnus Pettersson valde att vara mol tyst vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige. Partiet har varit svaga i sin opposition under hela mandatperioden, det torde inte locka väljare.

 

De mindre partiernas problem är delvis att nå ut med sina budskap. Förr bevakades kommunens göranden noga av våra tidningar. Detta är ett minne blott. I synnerhet BLT har kraftigt dragit ner textmassan om det kommunala görandet.

 

Ett par nya namn tilldrar sig en extra uppmärksamhet. Ynglingen Jonatan Glader sprider förhoppningar för Centerpartiets framtid. Gunnar Cornelius, med gedigna kunskaper som idrottsledare, kandiderar ”halvgammal” för Ronnebypartiet. I övrigt synes det vara brist på både föryngring och än mer förnyelse, även om det förvisso finns flera helt unga kandidater.”

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet


Insändare 9 April 2018:

Särbehandla inte Sverigedemokraterna

 

I Ronneby kommun fick Sverigedemokraterna 21 procent av rösterna vid det senaste valet till riksdagen, något mindre i valet till kommunfullmäktige. Opinionssiffrorna antyder ett nytt bra val för SD.

 

Om var femte invånare i Ronneby sympatiserar med ett parti, är det orimligt, odemokratiskt, att särbehandla partiet. Landets större partier har därtill närmat sig SD i dess åsikter.

 

Till stor del har förändringen redan skett i vår kommun. Några viktigare förslag från SD har inte klubbats ner, bara för att de kommer från SD. Däremot är det så, att SD har varit inaktiva, deras förslag i exempelvis budgetfrågor har varit dåligt genomarbetade.

 

Likväl finns det anledning att betona att SD under den kommande mandatperioden inte bör särbehandlas, varken negativt eller positivt. SD bör kunna tillhöra en styrande majoritet. Det kan vara en fördel med majoritetsstyre nu, efter två mandatperioder med minoritetsstyre. Naturligtvis finns det andra konstellationer, som kan skapa en majoritet. Det finns kommuner där S+M regerar tillsammans.

 

En likabehandling av SD tillför rimligen kommunen mer kompetens. Frågor om äldreboendenas utformning, idrottsplatsernas placering, etc., är inte alltför mycket partipolitik.

 

Samtidigt är det min förhoppning att medmänskligheten hos Ronnebys invånare är så stor att vi även i framtiden tar ett rimligt ansvar för våra invandrare. Hur många invandrare Sverige ”orkar” ta emot bör beslutas på riksnivå.

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet