Sune Håkansson


Insändare 23 Juni 2018:

RONNEBY INFÖR VALET

 

Snart är det val, även till kommunfullmäktige. Många väljer att splittra sina röster. Ett parti får rösten i riksdagsvalet, andra partier i landstings- och kommunvalen. Ronnebypartiet ”lever” på detta. Man är inte bunden av partibeslut på riksnivå, utan kan helt utgå från de lokala förutsättningarna. Rikstrenderna brukar dock slå igenom lokalt.

 

Vid det förra valet gjorde Centern ett bra kommunval. I jämförelse med riksdagssiffrorna vann man två mandat i kommunfullmäktige.

 

För Sverigedemokraterna var det tvärtom. Hade man behållit alla rösterna från riksdagsvalet, hade man fått tre mandat till! Nu peka opinionssiffrorna uppåt. Rikstrenden ger kringsvid fyra mandat. Sd kan mycket väl utmana S som största parti i kommunfullmäktige.

 

Sd:s problem är att invandringspolitiken i så stor utsträckning är en riksdagsfråga. Kommunerna kan inte göra så mycket. En del av Sd;s förslag har kunnat avspisas som olagliga.

 

Det finns fler än 5000 utlandsfödda i kommunen. Man kan bara spekulera hur det sett ut, om vi inte haft dessa kommuninvånare. Tomma bostäder i första hand. Än större brist på personal inom äldreomsorgen! Problemet är att snabbt integrera, exempelvis med mer språkundervisning. Likväl: Så få svenskfödda invånare har kommunen inte haft på 130 år.

 

Under den gångna mandatperioden har Sd lagt många motioner, mest då i integrationsfrågor. I övrigt har det varit svagt. Något genomarbetat budgetförslag har inte levererats.

 

Sd har därtill personproblem. De har för få kunniga politiker, om de får mer makt. Westrup kandiderar, liksom Bengt Johansson, till riksdagen. Båda behöver kryssa in sig, för att bli valda. Det kan bli så att båda lyckas. Då blir det än svårare på kommunnivå.

 

Även S har klara ledningsproblem. Deras kommunalrådskandidat har knappast visat sig i debatten, inte ens efter det att han officiellt blev kandidat. Malin Norfall har utvecklats positivt under senare år, men lämnar nu kommunpolitiken. Förvisso har hon chans att kryssa in sig i riksdagen.

 

Den stora frågan för S på kommunal nivå synes vara LOV inom äldreomsorgen. Det privata alternativet utnyttjas förvisso mest i form av RUT-avdrag, där de privata aktörerna vinner framgångar.

 

Giftskandalen inom dricksvattnet blir en valfråga, menar en del. Jag tror det inte. Möjligen kan något riksparti uttala att försvaret skall ta alla kostnader.

 

Miljöteknik och kommunen kan inget göra, utan att invänta den rättsliga processen. Försäkringsbolaget kan ta 25 miljoner kronor, men torde inte göra det om det inte finns någon dom. Många andra kommuner vill också att det skall bli ett rättsfall, med prejudicerande utslag.

 

Kommunalrådets största misstag torde vara polisanmälan mot Miljötekniks ledning. Anställda i privata företag menar att polisanmälan av personal sker när man kan bevisa ekonomisk brottslighet av typen förskingring.

 

I Miljötekniks fall synes det mer vara ”hävd” samt otydliga kommunfullmäktigebeslut, som påverkat. Kommunalråd har genom åren ”värvat” företag och gett näringslivschefen uppdraget att fullfölja. Denne har vandrat till Miljöteknik, nära nog det enda tillgängliga alternativet. Min bedömning är att det inte blir någon fällande dom.

 

Det blir en spännande valnatt, följd av en lika spännande period, när en kommunledning för den kommande mandatperioden skall vaskas fram.

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet


Insändare 12 Juni 2018:

Tankar från ordföranden

 

Ställningen efter valet

Man kan spekulera på olika sätt. Jag väljer initialt att utgå ifrån att de sammanvägda prognoserna för maj månad bli valresultat. Det antas sålunda vara samma utfall i kommunvalet som i riksvalet. Ronnebypartiet antas få oförändrat antal mandat.

 

Då skulle det bli så här:

S 14      -3

Mp 1     -1

V 5       +2

M 8       -1

C 6       +1

L 2         -

Sd 11    +3

Rp 2       -

Kd 0      -1

 

Det har senare kommit ytterligare opinionsmätningar. Något förenklat skulle, enligt dessa, S förlora ytterligare ett mandat till SD. Det bör påpekas att Sd gjorde ett uselt kommunval förra gången, i jämförelse med riksdagsvalet. Skillnaden var större än fem procent, motsvarande minst två mandat!

 

Kd måste i det kommande kommunvalet öka rejält, trots de dåliga rikssiffrorna. Förklaringen är spärren på 2 procent. Förra gången fick Kd 1,61 procent.

 

Återigen: Antag att det blir så: Vilket parti får då tillsätta kommunalrådsposten?

 

Själv har jag påtalat önskvärdheten av en majoritet, dvs. 25 mandat eller fler skall samlas. Finns möjligheten, om Sd inte släpps in?

 

Kanske S+M+C?

 

Jag är medveten om att sannolikheten inte är så stor. Det blir en fortsatt minoritetsregering i kommunen. Innebörden är enkel: Det blir Sd, som bestämmer, vem som får styra.

 

Ronnebypartiets ställning

Hur skall då Ronnebypartiet göra? Frågeställningen gäller i princip oberoende av hur många mandat vi får.

 

Det väckte viss uppmärksamhet när jag skrev att Sverigedemokraterna bör behandlas på samma sätt som övriga partier. Möjligen skall påpekas att jag fick en del positiva kommentarer, från företrädare från andra partier. Inte någon riktigt negativ kommentar har hörts.

 

Samtidigt tror jag att jag själv i invandrarfrågan står längre från Sd än de flesta. Detta bör inte hindra samarbete i andra frågor.

 

Min uppfattning kvarstår: Ronnebypartiet skall i sakfrågor kunna samarbeta med alla partier. Ofta bygger samarbete på två bitar: Kompromissvilja samt personkemi.

 

Vad gäller personkemin kan det finnas problem med företrädare inom olika partier. Dilemmat blir större om det är ledande företrädare för de andra partierna, som känns svåra.

 

Kompromissviljan är också olika. Ett litet parti har alltid svårt för att få igenom sina ståndpunkter. Min generella uppfattning är att socialdemokraterna torde vara svårast att samarbeta med. Av hävd synes de gärna vilja utnyttja sin ”storhet.

 

Opposition

Att Ronnebypartiet inriktar sig på en mandatperiod som oppositionsparti, kan vara bra, både för partiet och för kommunen. Jag menar att oppositionen är en viktig del av kommunens styrning.

 

Även om jag trivs bäst i opposition kan det vara nödvändigt att likväl gå in i ett regeringssamarbete.

 

Lite synd är det om Malin Norfall. Hon har inte fått mycket stöd av de sina. Likväl har Malin utvecklats väl under de senaste månaderna.

 

Sakfrågorna

Så kommer vi då till sakfrågorna.

 

För egen del har jag förvisso problemet att jag har min egna uppfattning inom äldrefrågorna. Jag tror inte att det, inom de närmaste fem åren, behövs fler platser på äldreboendena.

 

Jag har inget emot LOV på äldreboendena. Däremot menar jag att förfrågningsunderlaget har brister. Likaså menar jag att effekterna inte har analyserats av kommunledningen.

 

Vi har idag inga nämnvärda köer till äldreboendena. Bygger Attendo 54 platser, får vi ett besvärande överskott. Det blir dyrt! En variant är att avveckla Ålycke.

 

Därtill, menar jag, att det är fel att bygga om Ålycke. Ny teknik, i alla dess former, kräver nybyggnation. I sig är det ett problem att platserna inte behövs om Attendo bygger.

 

Att Ronnebypartiets motion om byggande av ett trygghetsboende, där våra äldre skulle få satsa exempelvis en miljon kronor, för att på så sätt få ner hyran rejält, ännu inte har behandlats räknar jag till kommunledningens största misstag.

 

Framtiden för kommunen

Det är de stora investeringsbehoven, som är kommunens största problem, just nu. Då är det bra, om Attendo bygger. Att då själva satsa 30 miljoner kronor på Ålycke är slöseri.

 

Jag menar att barnomsorg och skola måste prioriteras. Där är det snart omöjligt att vänta längre. Jag tror inte att det blir billigare.

 

Decentralisering

Ronnebypartiet lämnar snart in en motion om att låta folket ute i de olika samhällena få bestämma mer. De skall själva få besluta om investeringar för någon miljon var.

 

Effektivare politik

Jag tror att våra nämnder är för stora. Vi skulle spara sammanträdesarvoden, om alla nämnder gjordes något mindre.

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet

Hämta
Ordförandens tankar
Insändare av Sune Håkansson, Ronnebypartiet
ordforandens tankar.docx
Microsoft Word-dokument 18.4 KB

Insändare 3 Maj 2018:

En analys av läget inför valet.

 

”Det är måhända svårt att sitta på läktaren när man skall analysera äldreomsorgen. Jag är likväl ordförande i Äldrenämnden. Jag försöker likväl.

 

Först konstaterar jag att Socialdemokraterna betonar att Ålycke måste byggas om. ”Kommunfullmäktige har så beslutat”, synes vara deras viktigaste argument.

 

Kommunfullmäktige har också beslutat om att det skall vara LOV i äldreomsorgen, både i hemtjänsten och för Vård- och omsorgsboendena. ”Det är beslut, som vi vill upphäva, efter valet”, var det klara beskedet vid 1 maj.

 

Det viktiga är: Investeringsbeslut behöver inte verkställas förrän kontrakt är skrivna. Inga kontrakt är skrivna för Ålycke. Det kommer inte heller att skrivas några kontrakt före valet.

 

Beslut om LOV kan sägas upp. Då gäller uppsägningstid. För LOV på Vård- och omsorgsboendena är tiden ett år. Attendo hinner inte påbörja verksamheten, om socialdemokraterna får styra!

 

Då är vi där igen. Vem, eller mera vilka, styr Ronneby kommun efter valet?

 

Kanske har det skrivits förr. Årets val är mer svårförutsägbart än någonsin tidigare! Även när vi fått se resultatet, återstår det svåra arbetet med att bilda ”lämpliga” koalitioner.

 

Måhända har Sverigedemokraterna det mest svårförutsägbara valresultatet. På riksnivå är opinionssiffrorna bättre än vid förra valet. Det torde blåsa förlig SD-vind även i vår kommun. SD:s största problem torde vara att Westrup kandiderar till riksdagen. Kommer han dit, vem blir då förstanamn i Ronneby? Att SD inte med ett minsta lilla inlägg deltog i kommunfullmäktiges debatt om bokslutet antyder en skriande brist på kompetens på det ekonomiska området.

 

Moderaterna har lite av samma ledarproblem. Om Fredriksson kommer in i riksdagen, vem blir då deras förstanamn. När Förberg och Evaldsson träter, kan det bli Anders Lund, som vinner.

 

Mest besvikna är många på att Fredriksson har för många inte slutförda ”projekt” i sin låda. Efter lång tankemöda tillsatte kommunstyrelsen en tvärpolitisk grupp för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Tolkningen var enkel. Det ser allvarligt ut för kommunens ekonomi. Ett enda, kort, sammanträde har gruppen haft. Inget mer sammanträde är utlyst. I sitt budgetförslag menade socialdemokraterna att gruppen skulle spara någon miljon kronor redan under innevarande år.

 

Att det inte hörs något kring kommunalrådets polisanmälan av Miljöteknik sprider osäkerhet.

 

Att byggnationen av skolor senareläggs är inte bra. Där är det inget parti, som har någon alternativ lösning. Än värre är det om även lokalerna för barnomsorgen skjuts på framtiden.

 

Socialdemokraternas dilemma är att deras nye ledare är så okänd. Kommunalrådskandidaten Magnus Pettersson valde att vara mol tyst vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige. Partiet har varit svaga i sin opposition under hela mandatperioden, det torde inte locka väljare.

 

De mindre partiernas problem är delvis att nå ut med sina budskap. Förr bevakades kommunens göranden noga av våra tidningar. Detta är ett minne blott. I synnerhet BLT har kraftigt dragit ner textmassan om det kommunala görandet.

 

Ett par nya namn tilldrar sig en extra uppmärksamhet. Ynglingen Jonatan Glader sprider förhoppningar för Centerpartiets framtid. Gunnar Cornelius, med gedigna kunskaper som idrottsledare, kandiderar ”halvgammal” för Ronnebypartiet. I övrigt synes det vara brist på både föryngring och än mer förnyelse, även om det förvisso finns flera helt unga kandidater.”

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet


Insändare 9 April 2018:

Särbehandla inte Sverigedemokraterna

 

I Ronneby kommun fick Sverigedemokraterna 21 procent av rösterna vid det senaste valet till riksdagen, något mindre i valet till kommunfullmäktige. Opinionssiffrorna antyder ett nytt bra val för SD.

 

Om var femte invånare i Ronneby sympatiserar med ett parti, är det orimligt, odemokratiskt, att särbehandla partiet. Landets större partier har därtill närmat sig SD i dess åsikter.

 

Till stor del har förändringen redan skett i vår kommun. Några viktigare förslag från SD har inte klubbats ner, bara för att de kommer från SD. Däremot är det så, att SD har varit inaktiva, deras förslag i exempelvis budgetfrågor har varit dåligt genomarbetade.

 

Likväl finns det anledning att betona att SD under den kommande mandatperioden inte bör särbehandlas, varken negativt eller positivt. SD bör kunna tillhöra en styrande majoritet. Det kan vara en fördel med majoritetsstyre nu, efter två mandatperioder med minoritetsstyre. Naturligtvis finns det andra konstellationer, som kan skapa en majoritet. Det finns kommuner där S+M regerar tillsammans.

 

En likabehandling av SD tillför rimligen kommunen mer kompetens. Frågor om äldreboendenas utformning, idrottsplatsernas placering, etc., är inte alltför mycket partipolitik.

 

Samtidigt är det min förhoppning att medmänskligheten hos Ronnebys invånare är så stor att vi även i framtiden tar ett rimligt ansvar för våra invandrare. Hur många invandrare Sverige ”orkar” ta emot bör beslutas på riksnivå.

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet