Nämnder och styrelser

Ronnebypartiets representation 2014-2018

Under mandatperioden 2014-2018 är Ronnebypartiets representanter i kommunens nämnder, styrelser och bolag följande personer:

Förtroendeuppdrag

Anna Carlbrant

Gruppledare
Ledamot i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen (ers.) och dess arbetsutskott (ers.)
Budgetberedningen (ers.)
Ledamot i Styrgrupp för översiktsplan
Ledamot i Planberedningen
Valberedningen (ers.)
AB Ronneby Helsobrunn (ers.)
Krisledningsnämnden (ers.)
Personalberedningen (ordf.).

 

Per Lindell

Näringslivsrådet

 

Margareta Håkansson

Utbildningsnämnden (ers.)

 

Sune Håkansson

Kommunfullmäktige

Valberedningen (ordf.)

Äldrenämnden och dess AU (ordf.)

KPR (ordf.)

Personalberedningen

 

Birgitta Larsson

Socialnämnden och dess arbetsutskott (v. ordf.)

Kommunfullmäktige (ers.)

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

 

Peter Lindström

Fritids- och kulturnämnden

 

Rolf Loberg

Socialnämnden (ers.)

 

Olle Olsson

ABRI (v. ordf.)

Ronneby Brunn AB (v. ordf.)

 

Berth-A. Svensson

Miljö- och byggnadsnämnden

 

Monia Svensson

Nämndeman

Kommunfullmäktige (ers.)

Äldrenämnden (ers.)

 

Ola Svensson

Valnämnden (ers.)

 

Birger Trellman

Revisionen