Viktiga frågor

Skolan:

 • Satsa på skolpersonalens ämneskompetens.
 • Satsa på skolans personal pedagogiskt och socialt.
 • Sträva efter en mer jämlik och läxfri grundskola.
 • Arbeta aktivt för att motverka mobbning.

 

Äldrevården – maten och boendet. Vi behöver:

 • Höja kvalitén på maten till de äldre
 • Trygghetsboende
 • Demensboende
 • Alzheimerboende
 • Ålders- och symtomblandningar
 • Beläggningsunderlag

 

Medborgarna socialt och miljö:

 • Det skall finnas trygghet för invånarna både utomhus och i bostäderna.
 • Ingen ska behöva vara ensam, hjälplös eller rädd.
 • Verka för att Ronneby kommun ska minska självmorden, bilda ett aktivt nätverk med landstinget, kommunen och ideella organisationer, se även www.mind.se
 • Ett kommunalt mobilt socialpsykiatriskt team för att motverka barn- och kvinnomisshandel samt social utslagning.
 • Lagom mängd migranter och en jämnare fördelning av nysvenskar mellan kommunerna.
 • Jobba för mer och bättre integration.
 • Det behövs fler informationstavlor om kommunen.
 • Håll Ronneby rent och snyggt! Rensa bort gamla fallfärdiga bryggor i Ronnebyån.
 • Utveckla Ronneby kommuns landsbygd.
 • Bättre kommunikationer med landsbygden, t.ex. med Eringsboda.

 

Fritid och Kultur:

 • Samordna fritidsaktiviteter och se till att anläggningar sköts bättre.
 • Färdigställ crossbanan snarast. Ge SMK Ronneby möjligheter att utöva sin sport på hemmaplan (vilket också drar andra utövare och besökare till Ronneby).
 • Museum med bl.a. Gribshunden och guldgubbarna från Vång.
 • Anlägga skatepark centralt i Ronneby.

 

Företagandet:

 • Vi måste arbeta för ett bättre företagsklimat.
 • Införa kostnadsfria kurser i hur man startar eget företag.
 • Mer utveckling i centrum = ett mer levande centrum.
 • Bevara värdefull åkermark vid nyetableringar av bostäder, affärer och industrier.
 • Aktivt uppsökande arbete med alla i kommunen registrerade företag, stora som små.

 

Politiskt arbete:

 • Inga skattehöjningar under kommande mandatperiod.
 • Vi kommer inte att binda Ronnebypartiet till alliansen inför valet.
 • Bättre insyn i kommunens nämnder och kommunala bolag.
 • Offentlighetsprincipen skall gälla. Tillgång till handlingar, även arbetsmaterial.
 • Kräv bättre beredningsarbeten inför beslut i kommunfullmäktige.
 • Bättre underlag till politiker och tjänstemän inför beslut.
 • Efter valet lägger Ronnebypartiet egna motioner.
 • Motioner ska behandlas snabbare. Idag tar det alldeles för lång tid. Medborgarförslagen behandlas betydligt snabbare.
 • Överhuvudtaget långsam hantering i systemet.

 

Kommunala tjänstemän:

 • Bättre underlag för att göra rekryteringar vid nyanställningar inom kommunen.
 • Arbetsmiljön inom kommunen måste förbättras.

 

Ronneby har en bra framtid, men allt måste utvecklas ytterligare:

 • Centrum
 • Landsbygden
 • Äldreomsorgen
 • Skolorna
 • Fritiden
 • Ungdomssatsningarna
 • Företagandet