Politiskt arbete 2017

Sune Håkansson, ordförande

Det har sagts många gånger förr: För ett litet lokalt parti är det lättare att få uppmärksamhet om man är i opposition. Då är det lättare att få rubriker.

 

Sannolikt är det lättare att få ett visst inflytande om man tillhör det styrande blocket. Detta gäller än mer om man sitter som ordförande eller vice ordförande i en nämnd. Samtidigt kan det då vara svårare att få ut i massmedia: Det var så vi i vårt parti föreslog! Tidningarna skriver ofta: Den moderatledda Alliansen har drivit igenom…

 

Under det gångna året har jag använt metoden att skriva insändare i olika tidningar. Kommuninvånarna vet om att Ronnebypartiet finns till. Förvisso kan det, med rätta, påstås att jag behandlar för få områden. Det handlar oftast om pensionärerna och dess villkor, detta följer av uppdraget som ordförande i Äldrenämnden. Jag har också ofta skrivit om befolkningsutvecklingen i olika kommundelar.

 

Kvar blir då så viktiga områden som skola och fritidsverksamhet, för att ta några exempel. Under det kommande valåret bör det bli en utmaning att vi från Ronnebypartiet får ut fler insändare, med fler undertecknare, inom fler områden.

 

Anna Carlbrant syns i ”bloggvärlden”, i vid mening. Denna del är minst lika viktig.

Det kan upplevas svårt att, som litet parti eller enskild representant, få gehör för sina åsikter och att driva dessa. Ronnebypartiet har inte gjort avsteg från att det är högt i tak för enskilda åsikter. Det kan vara ett problem att det i en diskussion i tidningarna eller på ”nätet” inte finns någon betänketid.

 

Min bedömning är att vi under 2018 måste överväga möjligheterna till ”egna utspel”, även om vi vet att de inte är accepterade av övriga delar av Alliansen.

 

Sune Håkansson

Ordförande


Anna Carlbrant om det gångna året

Personalberedningen

Kommunens personalchef Kristina Wramsby ser fortfarande personalberedningen som ett viktigt forum. Under år 2017 hölls fem sammanträden. Svårigheterna med beredningen är mest att det finns så många olika viljor men som ofta också drar åt samma håll. Det medför att det finns behov av långa diskussioner kring de frågor, som berör kommunen som attraktiv arbetsgivare. Vad innebär det? Är det egentligen rätt benämning eller är det urvattnat och tomt? Det är något, som vi kommer att arbeta vidare med.

 

En punkt, som återkommer ofta, är hur vi skall jobba med sjuktalen i kommunen. Enligt en ny lag, son träder i kraft 1 juli 2018, kommer kommunen som arbetsgivare att ha ett större ansvar för att ha förmåga att ta hand om den sjukskrivne, exempelvis genom att ha en rehabplan i ett tidigt skede. Varför har vi så höga sjuktal i kommunen?

 

En annan fråga är heltid som norm. Här återkommer också frågan kring heltidsmått. Är det alltid åtta timmars dagar? SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har ålagt kommunerna att ha en plan för att kunna erbjuda alla anställda heltid.

 

Den stora framgången för personalenheten har varit att fått inrätta en tjänst som personalstrateg. Därigenom kan man jobba strategiskt och inte bara operativt med att ”släcka bränder” i personalfrågor.

 

En utmaning för beredningen är att man är just en beredning och inget beslutande organ. En annan utmaning är tiden. Det märks fortfarande att beredningen tappade två år innan vi kunde starta vårt arbete. Det tar tid att vänja sig vid strukturer och funktioner. Frågorna är viktiga för kommunen, vi måste fortsätta med arbetet.

 

De viktigaste sakerna i kommunen, bakåt, lite framåt

Våra stora utmaningar i kommunen är frågor som rör integrationen. Jag inledde med samma mening förra året. Fortfarande är integrationen en stor utmaning, till och med större än tidigare.

 

När det gäller kärnverksamheter handlar det om resursfördelning med kvalitet i fokus. Allas lika värde innebär krav på en lika bra service oavsett var i kommunen du bor. Vi måste prioritera och granska verksamheter såväl som investeringar.

 

Trygghet är en fråga, som måste lyftas fram. Den upplevda otryggheten har ökat markant och fokus måste ligga på hur denna negativa trend skall vändas. I mångt och mycket är det i polisiära ärenden samt öppnandet av polisstationen som kan bidra positivt i frågan. Vi måste jobba med tryggheten i alla kommunala angelägenheter så att det inte bara blir en ”snackis” kring otryggheten i Centrum.

 

Kommunens framtida finansiella förmåga, tillsammans med framtida finansieringsbehov, är en stor fråga och utmaning. Det finns ändå många möjligheter som öppnas för kommunen genom den befolkningsökning, som har skett. Det har blivit ett tillskott i alla de åldersgrupper, som vi har efterfrågan inom. Kommunen har gjort goda insatser för att få de nyanlända i arbete och utbildning, vilket gör dem egenförsörjande.

 

Samarbetet med Alliansen

I det stora hela har det fungerat bra gällande samarbetet med Alliansen. Alliansen vet att de behöver vårt stöd, därigenom får vi också utrymme för diskussioner och åsikter. I det stora hela har vi samma inriktning, men vi har valt att göra avsteg i de frågor där vi inte har varit överens. Detta kan ibland leda till oro i vissa frågor men vi kan se det som att vi också visar att vi inte bara följer med.

 

Kontakterna med S, Sd

Kontakterna med S har funnits som diskussioner utan egentliga överenskommelser. Det har varit mer för att lyssna in varandra i frågor av lite större dignitet. Samtal med SD har inte förekommit i andra fall än när det handlar om att informera om gjorda ställningstagande i viktigare frågor.

 

Motioner och insändare

Inför motionen kring Nätverk mot diskriminering och rasism fanns flera diskussioner med S, som valde att gå på vår linje. I voteringen fick vi stöd även från V, Mp, L och Kd. Därmed bifölls motionen.

 

Under året har jag fått två insändare publicerade. Ämnet har varit just rasism. Det är stor skillnad på att inse att det inte alltid är problemfritt med att integrera människor i samhället och att faktiskt tillåta rasistiska åsikter. Tyvärr ökar det senare och vi kommer att få se mycket mer av detta inför valet. Det kommer nya aktörer på den politiska arenan. Dessa utnyttjar den okunskap och rädsla som finns för att vinna gehör för sitt budskap.

 

Tyvärr upplever jag att dessa frågor ibland tar fokus från diskussionerna kring kommunens kärnverksamheter. Det är likväl viktigt att bemöta rasismen på alla sätt, så att den inte normaliseras.

 

Summering

Arbetet under året har på det stora hela egentligen inte inneburit att något parti har profilerat sig hårdare eller mindre än något annat. Rp har påverkat beslut gällande processer inför fullmäktige. Rp har också varit aktiva i debatter i fullmäktige.

 

Ett annat sätt att jobba politiskt som blir mer vanligt är att påverka via sociala medier. Jag har varit delaktig i flera forum där jag representerat Ronnebypartiet genom att synliggöra oss som parti och bemött frågor som har med vårt kommunala engagemang i alliansen. Jag har också varit delaktig i debatter i samma forum som enskild politiskt engagerad där jag tagit ställning för varje enskild människas värde oavsett kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning. Detta innebär att man som person både offentlig och privat får både nya vänner och ovänner.

 

Mina erfarenheter från detta är att Rp ses som en del av etablissemanget, som stödjer de andra och inte profilerar oss längre. Även om vi finns representerade i olika nämnder har vi inte förslagsrätt i alla nämnder, då vi endast har platser som ersättare. Alla ärenden kommer inte till kommunfullmäktige, som är den instans som mest är synlig.

 

Vår största utmaning är att synliggöra oss samt visa när och hur vi påverkar besluten. Genom rätt marknadsföring och med en ny grafisk profil kan vi spetsa till oss inför framtiden. Detta arbete har initierats.

 

Anna Carlbrant

Gruppledare